Joanna Bulanda – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

Prowadzenie spraw określonych w ustawach o aktach stanu cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Konkordatu podpisanego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą PolskąRejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan osób cywilnychSporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych do ksiąg, wydawanie odpisów z akt stanu cywilnegoDokonywanie transkrypcji aktów stanu sywilnego dla zdarzeń, które miały miejsce poza granicami PolskiPodejmowanie decyzji w sprawach dotyczących uzupełnienia, odtworzenia lub sprostowania błędów pisarskich w aktach stanu cywilnegoPrzyjmowanie oświadczeń o: uznanu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki i oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem.Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Prowadzenie dokumentacji z zakresu małżeństw konkordatowych.Prowadzenie i załatwianie korespondencji z polskimi placówkami dyplomatycznymi związanych z wydawaniem zaświadczenia lub odpisu stanu cywilnego.Wydawanie zaświadczeń określonych ustawą – Prawo o aktach stanu cywilnegoRealizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie nazwiskRostrzyganie w drodze decyzji administracyjnej zagadnienia dotyczącego zmiany imienia i nazwiska, ustalenia lub pisowni oraz przekazywania właściwym jednostkom zgłoszeń w tym zakresieSporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie