Zakończenie gromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem szt. 1 do punktu redukcyjno-pomiarowego – realizowanej na dz. ewid. nr 318/1, 238, 220/9 w miejscowości Słowikowa”.

Pliki do pobrania