Referat załatwiający sprawę: Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu nr tel.:  018 4406623 nr fax.: 018 4417039 e-mail: gmina@korzenna.pl  Druki: Zgłoszenie pobytu stałego  /Pu-E-1/, zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące /Pu-E-3/ można otrzymać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej: zgłoszenie pobytu stałego, zgłoszenie pobytu czasowego. Wypełniony i osobiście podpisany druk należy przedłożyć w pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Korzenna.  Wymagane dokumenty: < >Prawidłowo i czytelnie wypełnione druki meldunkowe:Zgłoszenie pobytu stałego – E-1Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące – E-3Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego stałego miejsca pobytuDowód Osobisty do wgląduKsiążeczka Wojskowa do wgląduOpłaty: Wymienione czynności nie podlegają opłacie.  Termin załatwienia sprawy: Zameldowanie załatwiane jest w dniu zgłoszenia. Po dokonaniu meldunku zostaje wydane poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.  Informacja: Przed zameldowaniem osoby na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące, właściciel budynku lub lokalu winien przedstawić do wglądu dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu lub budynku np.: akt notarialny, umowę najmu.  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 87, poz. 960 z późniejszymi zmianami/.