Szanowni Państwo

 

            Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) wójt co roku do dnia 31 maja, ma obowiązek przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy, który podsumowuje jego działalność w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Wobec powyższego Wójt Gminy Korzenna w dniu 31 maja 2023 roku przedłożył Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Korzenna za rok 2022. Raport dostępny jest na stronie gminy: www.korzenna.pl w zakładce ogłoszenia.

 

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Korzenna za 2022 rok zabiorą głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest, zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Korzenna poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesją, podczas której będzie  rozpatrywany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Korzenna za 2022 rok odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 1400 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Korzenna.  

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 czerwca 2023 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy Korzenna w biurze obsługi klienta (parter).

          Zachęcam do udziału w debacie.

 

Korzenna, dnia 13.06.2023 r.

                                                                               Przewodniczący

                                                                         Rady Gminy Korzenna

                                                                    /-/ mgr inż. Szymon Semla

 

Załączniki oraz pozostałe informacje dostępne w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ