Zaproszenie do udziału w debacie na temat Raportu o stanie Gminy Korzenna za 2023 rok

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) wójt co roku do dnia 31 maja, ma obowiązek przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy, który podsumowuje jego działalność w poprzednim roku kalendarzowym.

Wobec powyższego Wójt Gminy Korzenna w dniu 29 maja 2024 roku przedłożył Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Korzenna za rok 2023. Raport dostępny jest na stronie gminy: www.korzenna.pl w zakładce ogłoszenia.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Korzenna za 2023 rok zabiorą głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest, zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Korzenna poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesją, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Korzenna za 2023 rok odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Korzenna.
W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2024 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy Korzenna w biurze obsługi klienta (parter).

Zachęcam do udziału w debacie.

Korzenna, dnia 17.06.2024 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Korzenna
/-/ Wiesław Kracoń

W załączeniu:
Formularz zgłoszeniowy.

Pliki do pobrania