Przewodniczący 

Rady Gminy Korzenna

33 – 322 KORZENNA

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

Korzenna, dnia 21.06.2024 rok 

Nasz znak : ORG.0002.1.3.2024  

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.)

uprzejmie zapraszam  

na III sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku (piątek), o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Korzenna – sala posiedzeń, z następującym porządkiem obrad : 

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 4 czerwca 2024 r.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami. 
 5. Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami. 
 6. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Korzenna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023. 
 8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Korzenna za rok 2023.
 9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Korzenna za rok 2023. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Korzenna za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2023.
 12. Podęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korzenna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2023. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na najem miejsca na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na najem miejsca na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na najem miejsca na  dachu budynku Szkoły Podstawowej w Mogilnie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą Plan „Nr 9 – Mogilno/Posadowa”
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą Plan „Nr 9 –Mogilno/Posadowa”
 19. Wolne wnioski i zapytania. 
 20. Zakończenie obrad sesji.

 

           Przewodniczący Rady

             Wiesław Kracoń

 

Materiały na III sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie 

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.