Przewodniczący 

Rady Gminy Korzenna

   33 – 322 KORZENNA

 

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

 

Korzenna, dnia 13.04.2023 rok 

Nasz znak : ORG.0002.1.50.2023 

 

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40)

 

uprzejmie zapraszam

na L zwyczajną sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 roku (tj. poniedziałek) o godz. 13.00

 

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Korzenna (sala posiedzeń – II piętro) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie L sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 10 marca 2023 roku. 

4.Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami. 

5.Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami. 

6.Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 

7.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Korzenna za rok 2022. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2023 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2023 Nr XLVII/570/2022 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2022r. 

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 7 – Siedlce/Słowikowa”. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 8 – Trzycierz”. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 11 – Łyczana/Janczowa”. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 13 – Bukowiec/Jasienna”. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 1 – Korzenna”. 

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej za rok 2022 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Sprawozdania za 2022 r. z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 w Gminie Korzenna” oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w 2023 roku. 

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2024 – 2025. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korzenna gmina Korzenna. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Janczowa gmina Korzenna. 

20.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Posadowa Mogilska gmina Korzenna. 

21.Wolne wnioski i zapytania. 

22.Zakończenie obrad sesji. 

 

        Przewodniczący Rady

       mgr inż. Szymon Semla

 

Materiały na L sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie 

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.