Przewodniczący 

Rady Gminy Korzenna

   33 – 322 KORZENNA

 

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

 

Korzenna, dnia 26.05.2023 rok 

Nasz znak : ORG.0002.1.51.2023  

 

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) 

 

uprzejmie zapraszam 

 na LI  zwyczajną sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 1400 

 

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Korzenna (sala posiedzeń – II piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LI sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 17 kwietnia 2023 roku.

4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami. 

5. Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami. 

6. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

7. Informacja dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.  

8. Przekazanie informacji o podmiotach na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne oraz opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2023 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2023 Nr XLVII/570/2022 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2022r.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Korzenna z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie posiłku albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019 – 2023. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Korzenna Nr II/17/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Korzenna do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wrota Karpat”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Korzenna na terenie Gminy Korzenna. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Korzenna.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Posadowa Mogilska gmina Korzenna. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łęka Siedlecka gmina Korzenna. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Siedlce gmina Korzenna.  

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Zakończenie obrad sesji.

 

        Przewodniczący Rady

       mgr inż. Szymon Semla

 

Materiały na LI sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie 

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.