Przewodniczący

Rady Gminy Korzenna

   33 – 322 KORZENNA

 

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

 

Korzenna, dnia 21.08.2023 rok

Nasz znak : ORG.0002.1.54.2023     

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

 

uprzejmie zapraszam 

 na LIV  sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 roku (tj. piątek) o godz. 1300

 

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Korzenna (sala posiedzeń – II piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie LIV sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 21 lipca 2023 roku.

4.Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.

5.Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami.

6.Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2023. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej oraz boiska wraz z infrastrukturą rekreacyjno sportową w miejscowości Miłkowa. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu w trybie bezprzetargowym.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Janczowa gmina Korzenna.

14.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lipnica Wielka gmina Korzenna.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zakończenie obrad sesji.

        Przewodniczący Rady

       mgr inż. Szymon Semla

 

 

Materiały na LIV sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.