Przewodniczący

Rady Gminy Korzenna

33 – 322 KORZENNA

 

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

 

Korzenna, dnia 30.01.2024 rok

Nasz znak : ORG.0002.1.59.2024

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

 

uprzejmie zapraszam 

 na LIX  sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 1 lutego 2024 roku (tj. czwartek ) o godz. 1130

 

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Korzenna – sala posiedzeń z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie LIX sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2023 roku.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.
 5. Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami.
 6. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 1 – Korzenna”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na działkę ewidencyjną nr 277/1 w obrębie Miłkowa.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Szymon Semla

 

Materiały na LIX sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.