Przewodniczący

Rady Gminy Korzenna

   33 – 322 KORZENNA

 

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

 

Korzenna, dnia 15.09.2023 rok

Nasz znak : ORG.0002.1.55.2023     

 

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

 

uprzejmie zapraszam 

 na LV  sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 21 września 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 1400

 

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Korzenna (sala posiedzeń – II piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

Otwarcie LV sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 25 sierpnia 2023 roku.Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami.Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2023. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 1 – Korzenna”.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Posadowa Mogilska gmina Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Jasienna gmina Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na część działki ewidencyjnej nr 377/1 w obrębie Korzenna gm. Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym na kiosk handlowy nr 8 na Placu Targowym „MÓJ RYNEK” w Korzennej.Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie obrad sesji.

 

        Przewodniczący Rady

       mgr inż. Szymon Semla

 

Materiały na LIV sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.