Przewodniczący

Rady Gminy Korzenna

33 – 322 KORZENNA

 

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

 

Korzenna, dnia 23.10.2023 rok

Nasz znak : ORG.0002.1.56.2023              

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

 

uprzejmie zapraszam 

 na LVI  sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 27 października 2023 roku (tj. piątek ) o godz. 1330

 

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Korzenna (sala posiedzeń – II piętro) z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie LVI sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 21 września 2023 roku.Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami.Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.Przedstawienie przez Wójta Gminy Korzenna oraz Przewodniczącego Rady Gminy Korzenna  informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu oraz Sądu Okręgowego w Nowym Sączu na kadencję 2024 – 2027.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2023. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na najem lokalu w Szkole Podstawowej w Koniuszowej.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na najem lokalu w Szkole Podstawowej w Korzennej.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu w trybie bezprzetargowym.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na działkę ewidencyjną nr 192/6 w obrębie Łęka Siedlecka.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Koniuszowa gmina Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lipnica Wielka gmina Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łęka Siedlecka gmina Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lipnica Wielka gmina Korzenna.Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie obrad sesji.

        Przewodniczący Rady

       mgr inż. Szymon Semla

 

Materiały na LVI sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.