Przewodniczący

Rady Gminy Korzenna

33 – 322 KORZENNA

 

 

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

 

 

Korzenna, dnia 27.11.2023 rok

Nasz znak : ORG.0002.1.57.2023              

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

 

uprzejmie zapraszam 

 na LVII  sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 roku (tj. czwartek ) o godz. 1100

 

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Korzenna – sala posiedzeń z następującym porządkiem obrad:

 

Otwarcie LVII sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 27 października 2023 roku.Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami.Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2023. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Korzenna w roku kalendarzowym 2024.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Korzenna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na najem miejsca na dachu budynku nr 68 w Trzycierzu.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Korzenna.Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie obrad sesji.

 

        Przewodniczący Rady

       mgr inż. Szymon Semla

 

Materiały na LVII sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.