Przewodniczący

Rady Gminy Korzenna

33 – 322 KORZENNA

 

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

 

Korzenna, dnia 21.12.2023 rok

Nasz znak : ORG.0002.1.58.2023     

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

 

uprzejmie zapraszam 

 na LVIII  sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku (tj. czwartek ) o godz. 1300

 

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Korzenna – sala posiedzeń z następującym porządkiem obrad:

 

Otwarcie LVIII sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 30 listopada 2023 roku.Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami.Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2023. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, numer ewidencyjny działki 227/14 położonej w obrębie Koniuszowa gmina Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Koniuszowa gmina Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Posadowa Mogilska gmina Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na kiosk handlowy nr 4 na Placu Targowym „MÓJ RYNEK” w Korzennej.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wraz z infrastrukturą rekreacyjno sportową w miejscowości Jasienna.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Korzenna na terenie Gminy Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez „DUNAJEC” Sp. z o. o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem na terenie Gminy Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna na lata 2024 – 2027.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2024.Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie obrad sesji.

 

        Przewodniczący Rady

       mgr inż. Szymon Semla

 

Materiały na LVIII sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.