Przewodniczący

Rady Gminy Korzenna

33 – 322 KORZENNA

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

Korzenna, dnia 25.04.2024 rok

Nasz znak : ORG.0002.1.62.2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

uprzejmie zapraszam

na LXII sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 roku (poniedziałek), o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Korzenna – sala posiedzeń, z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie LXII sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LXI uroczystej sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 5 kwietnia 2024 r.

 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.

 5. Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami.

 6. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Korzenna za rok 2023.

 8. Informacja dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

 9. Ocena Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Korzenna na lata 2022 – 2026 za rok 2023.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2024 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2024 Nr LVIII/695/2023 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 grudnia 2023 roku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej za rok 2023 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2023 rok z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 w Gminie Korzenna” oraz potrzeb związanych z realizacją zadań na 2024 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Korzenna a Gminą Łącko w zakresie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wojnarowa gmina Korzenna.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Posadowa Mogilska gmina Korzenna.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w obrębie Niecew gmina Korzenna.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Siedlce gmina Korzenna.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Koniuszowa gmina Korzenna.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej na terenie gminy Korzenna.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 2 – Wojnarowa”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 10 – Koniuszowa”.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXI/724/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na realizację „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korzenna”.

 8. Wolne wnioski i zapytania.

 9. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Szymon Semla

Materiały na LXII sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna w zakładce posiedzenia.

Pliki do pobrania