Zarząd Stowarzyszenia „Wrota Karpat” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wrota Karpat”, które odbędzie się dnia 7 lutego 2024 r. tj. środa o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miasta Brzeska.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
4. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
5. Omówienie propozycji przystąpienia do Federacji Małopolskich LGD.
6. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia „Wrota Karpat” w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 04.01.2024 r.
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłoszenie kandydatur,
c) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,
d) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
7. Uzupełnienie składy Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wrota Karpat” w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 26.01.2024 r.
a) zgłoszenie kandydatur,
b) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,
c) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.
8. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Wrota Karpat”.
9. Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Rady.
10. Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Zarządu.
11. Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2024 rok.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania.