Przewodniczący

Rady Gminy Korzenna

   33 – 322 KORZENNA

 

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

Korzenna, dnia 6.03.2023 rok

Nasz znak : ORG.0002.1.49.2023     

  

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40)

 

uprzejmie zapraszam 

 na XLIX  zwyczajną sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 10 marca 2023 roku (tj. piątek) o godz. 1400

 

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Korzenna (sala posiedzeń – II piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie XLIX  sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 30 stycznia 2023 roku.

4.Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.

5.Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami.

6.Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2023.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna.

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 4 – Lipnica Wielka”.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 5 – Jasienna/Korzenna/Lipnica Wielka”.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 6 – Łęka/Koniuszowa”.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 9 – Mogilno/Posadowa”.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 10 – Koniuszowa”.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2023 roku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E w ramach Grupy Zakupowej na lata 2024 – 2025.

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z tężni solankowej w miejscowości Korzenna.

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wraz z infrastrukturą rekreacyjno – sportową w miejscowości Bukowiec.

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Korzenna gmina Korzenna.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów w trybie bezprzetargowym, na najem kiosków na Placu Targowym „Mój Rynek” w Korzennej.

20.Wolne wnioski i zapytania.

 

21.Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

       Jacek Fornagiel

 

  

Materiały na XLIX sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.