Przewodniczący

Rady Gminy Korzenna

   33 – 322 KORZENNA

 

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

Korzenna, dnia 26.01.2023 rok

Nasz znak : ORG.0002.1.48.2022              

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40.)

 

uprzejmie zapraszam 

 na XLVIII  zwyczajną sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 roku (tj. poniedziałek) o godz. 1400

 

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Korzenna (sala posiedzeń – II piętro) z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie XLVIII  sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2022 roku.Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami.Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2023 oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Korzenna na rok 2023 Nr XLVII/570/2022 Rady Gminy Korzenna z dnia 29 grudnia 2022r.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Korzenna na lata 2023 – 2030.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Korzenna na terenie Gminy Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez „DUNAJEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem na terenie Gminy Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji do „Gminnego programu wymiany pieców – nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na terenie Gminy Korzenna”.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Koniuszowa gmina Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Mogilno gmina Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miłkowa gmina Korzenna.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Korzenna na rok 2023.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Korzenna za 2022 rok.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Korzenna na rok 2023.Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady

       Jacek Fornagiel

Materiały na XLVIII sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.