Zastępca Wójta – Krzysztof Ogorzałek

Nr. tel:    (18) 440-66-10Nr fax.:   (18) 441-70-39E-mail:    zastępca@korzenna.pl

 

Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta:

 

sprawuje obowiązki Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków,wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w sprawach określonych imiennym upoważnieniem,sprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, koordynuje działania i nadzoruje prace tych referatów oraz proponuje i inicjuje rozwiązania w zakresie ich funkcjonowania,uczestniczy w dokonywaniu oceny pracy kierowników podległych jednostek organizacyjnych Gminy i komórek organizacyjnych Urzędu,realizuje zaania z zakresu kontroli zarządczej,monitoruje możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez urząd oraz jednostki organizacyjne gminy,wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z polecenia lub upoważnienia Wójta