Jeszcze przez kilka dni tj. do 15 września można składać wnioski o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym czyli o tzw. stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 600 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej (pokój nr 006), a wsparcie w tej formie przyznawane jestna podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Przykładowo, jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu, to powinien  przedstawić dochody rodziny za sierpień. 

Stypendium przyznawane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów tzn. jego wypłata następuje na podstawie przedstawionych rachunków lub faktur wystawionych na rodzica lub ucznia, które potwierdzają dokonanie zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym takich jak podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, tornister, strój na zajęcia w-f itp.

Stypendia adresowane są do dzieci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z różnych powodów takich jak długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie itd. Okolicznością uprawniającą do skorzystania ze stypendium jest też wielodzietność i zdarzenia losowe.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat oraz formularze wniosków dostępne są tutaj