Przewodniczący
Rady Gminy Korzenna
33 – 322 KORZENNA

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

Korzenna, dnia 28.05.2024 rok
Nasz znak : ORG.0002.1.2.2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2024 roku poz. 609)

uprzejmie zapraszam
na II sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 roku (wtorek), o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Korzenna – sala posiedzeń, z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 7 maja 2024 r.
4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.
5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Korzenna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Korzenna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komunikacji Rady Gminy Korzenna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania Rady Gminy Korzenna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Korzenna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Korzenna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznej diety zryczałtowanej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń w budynku Nr 48 w Lipnicy Wielkiej (Dwór), położonym na działkach ewidencyjnych 878/6 i 877/4 w obrębie Lipnica Wielka gm. Korzenna, wraz z powierzchnią przedmiotowych działek.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na najem pomieszczeń w budynku hali widowiskowo–sportowej i zapleczu sanitarno-szatniowym zlokalizowanym przy budynku Szkoły Podstawowej w Korzennej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Korzenna gmina Korzenna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korzenna gmina Korzenna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Koniuszowa gmina Korzenna.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Wiesław Kracoń

Materiały na II sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna w zakładce posiedzenia.