Referat załatwiający sprawę: Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 1

Godziny pracy urzędu:
Tel.: 18 440 66 35
Fax: 18 441 70 39

Formularz wniosku:
Pisemny wniosek można otrzymać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Korzenna.

Wymagane załączniki:

    • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
    • Mapa z wrysowanym budynkiem
  • W przypadku budynku w budowie – ostateczna decyzja pozwolenia na budowę z załącznikiem graficznym

Opłaty:
Nie jest pobierana opłata.

Termin i sposób realizacji:
Wydanie stosownego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
Art. 47a oraz 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r. Nr 23, poz. 125).