Rada Gminy Korzenna udzieliła dzisiaj wójtowi Leszkowi Skowronowi wotum zaufania, zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 oraz udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły. Za przyjęciem uchwał w tej sprawie głosowała większość radnych.

Zanim doszło do głosowania w  tej sprawie odbyła się publiczna dyskusja na temat „Raportu o stanie Gminy za rok 2023” przygotowanego przez wójta. Prezentując jego najważniejsze tezy, wójt Gminy Korzenna podkreślał szczególnie bardzo dobry stan finansów gminy. –Na koniec grudnia ubiegłego roku zadłużenie gminy wynosiło zero – mówił. Dodatkowo gmina miała także dużą nadwyżkę operacyjną, która gwarantuje gminie pieniądze na wkład własny przy realizacji projektów dofinansowywanych z budżetu państwa lub funduszy unijnych. Omawiając wykonane inwestycje Leszek Skowron wskazywał w pierwszym rzędzie na infrastrukturę drogową. W ciągu roku wyremontowano i zmodernizowano blisko 11 km dróg gmin. Realizowano ponadto kolejne etapy budowy kanalizacji i wodociągów, a także liczne inwestycje oświatowe. W efekcie powstało kilka kilometrów sieci oraz wybudowano kilka sal gimnastycznych i boisk sportowych.

W debacie uczestniczyli wyłącznie radni Rady Gminy Korzenna, ponieważ żaden z mieszkańców nie skorzystał z możliwości udziału w dyskusji. Swoimi opiniami na temat Raportu podzieliło się ostatecznie dziesięć osób. Generalnie Raport został oceniony pozytywnie. Radni z popierającego wójta Klubu „Jedność” wskazywali na bardzo dobre efekty ubiegłorocznej pracy Leszka Skowrona. – Nie było tak kosztownej inwestycji – podkreślał radny Włodzimierz Dzięgiel, wskazując na prace dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Łęce oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Koniuszowej, Łęce i Siedlcach. Chwalił także inwestycje infrastrukturalne takie jak budowa dróg, chodników i oświetlenia ulicznego oraz inwestycje oświatowe. Mieczysław Górka zwracał uwagę także na zaplanowaną budowę mieszkań pod wynajem, doceniono wsparcie dla jednostek OSP (Paweł Rola), poprawę warunków nauczania w małych szkołach (Piotr Stawiarski), a także uruchomienie PSZOK-u w Miłkowej (Alicja Górowska). Paweł Miłkowski dziękował za dobrą współpracę z kołami gospodyń wiejskich, a Jacek Fornagiel, przewodniczący Klubu „Jedność”, nie wyobrażał sobie innej decyzji jak udzielenie wójtowi wotum zaufania i absolutorium. – Pan sobie na to zapracował – mówił.

Nieco bardziej powściągliwi byli reprezentanci Klubu „Postaw na szacunek”. Radny Janusz Szambelan ocenił, że „Raport…” jest zbyt oszczędny, bo brakuje w nim informacji o działalności Centrum Kultury, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Z kolei radny Szymon Ćwik dociekał, dlaczego dla OSP Lipnica Wielka kupiono samochód używany, a nie nowy. Przewodniczący Rady Wiesław Kracoń cieszył się z rosnącej liczby ludności, ale też zastanawiał się nad dużą różnicą kosztów remontów dróg o podobnej długości. Chwalił natomiast pomysł dopłat do budowy oczyszczalni przydomowych oraz ofertę bezpłatnych kompostowników dla mieszkańców.

Odpowiadając na pytania radnych wójt Leszek Skowron informował, że informacje o działalności Centrum Kultury, OPS i biblioteki znajdują się w odrębnych sprawozdaniach. Objaśniał, że nowy samochód dla OSP Lipnica Wielka był rozważany, ale negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie po konsultacjach ze strażakami zdecydowano się na samochód używany, ale z przebiegiem wynoszącym zaledwie 16 tys. km i bardzo bogatym wyposażeniem. Tłumacząc różnicę w kosztach budowy dróg wskazywał na ich różne parametry i brak wpływu na oferty przetargowe składane przez firmy.

Zanim radni w formie uchwały wyrazili swoje stanowisko w sprawie realizacji ubiegłorocznego budżetu, poznali jeszcze opinie w tej sprawie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. W obu przypadkach były one pozytywne. Ostatecznie w głosowaniu „za” wotum zaufania dla wójta opowiedziało się 10 osób (wszyscy radni Klubu „Jedność” oraz radni Paweł Bielak, Przemysław Polański i Wiesław Kracoń). Identyczny wynik dało także głosowanie w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Natomiast za zatwierdzaniem sprawozdania z wykonania budżetu było 14 radnych, a od głosu wstrzymała się radna Urszula Wideł. – Chciałem bardzo serdecznie podziękować za wszelkie uwagi, zarówno te krytyczne, jak i te pozytywne, ponieważ wszystkie są budujące, bo wskazują dalszą drogę. Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie sołtysom, radnym, mieszkańcom oraz współpracownikom. Postawiliśmy sobie ambitne cele i je zrealizowaliśmy – komentował wójt Skowron, dziękując Radzie za udzielenie wotum zaufania i absolutorium.