Referat załatwiający sprawę: Referat Organizacyjny, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu. nr. tel: (0-18)  440-66-40, nr. fax: (0-18) 441-70-41 e-mail: bhp@korzenna.pl  Formularz wniosku: Pisemny wniosek można otrzymać w pokoju nr 36 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w pokoju nr 36 Urzędu Gminy Korzenna.  Wymagane dokumenty:zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,pisemna zgoda właściciela, użytkownika zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.Opłaty: Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy w następujących wysokościach:525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Korzenna. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.Termin załatwienia sprawy: Do 60 dni od dnia złożenia wniosku.  Tryb odwołania: Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Wójta Gminy Korzenna, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Informacja:Art. 18 ust. 1-3a ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.);Uchwała Nr XXX/223/2001 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Korzenna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.Uchwała Nr XXXI/230/2001 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy zasad utytułowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.Uwagi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące ich rodzaje:do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),powyżej 18% zawartości alkoholu.