Wybór członków komisji oraz ustalenie stawek diet dla sołtysów i radnych to były główne punkty porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Korzenna. Podwyżkę diet radnych uchwalono głosami Klubu Radnych „Postaw na szacunek”.

Wybór członków komisji poprzedziła przerwa, w trakcie której dwa działające w Radzie kluby radnych – „Postaw na szacunek” i „Jedność” – uzgodniły techniczne szczegóły. Z prośbą w tej sprawie zwrócił się radny Jacek Fornagiel, przewodniczący liczącego 7 radnych klubu „Jedność”, tłumacząc, że usprawni to wybór. – Proponowałem to już podczas poprzedniej sesji, ale przewodniczący Rady odmówił – poinformował. Wywołany w ten sposób Wiesław Kracoń stwierdził, że niczego nie odmawiał, ale zapowiedział, że komisje będę wybierane w taki sposób, jak to robiła pięć lat temu obecna mniejszość w Radzie. – Wówczas sytuacja była inna, bo klub większościowy liczył początkowo nawet czternastu radnych, a gdy zmniejszył się do dwunastu radnych, to pozostałych trzech radnych nie utworzyło klubu i nie było z kim rozmawiać – replikował radny Fornagiel.

Po trwającej kilkadziesiąt minut przerwie wybrano składy wszystkich sześciu komisji. Każda liczyć będzie pięciu członków, a rolę przewodniczych we wszystkich z nich pełnić będą przedstawiciele liczącego 8 radnych klubu „Postaw na szacunek”. Ten sam klub mieć będzie trzech swoich przedstawicieli w czterech komisjach, zaś klub „Jedność” taką samą liczbę radnych mieć będzie w dwóch komisjach. Ostateczny skład komisji wygląda następująco: Komisja Rewizyjna – Janusz Szambelan (przewodniczący), Przemysław Polański, Mariusz Wolski, Jacek Fornagiel, Paweł Miłkowski; Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Szymon Ćwik (przewodniczący), Janusz Szambelan, Paweł Bielak, Mieczysław Górka, Paweł Rola; Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Komunikacji – Przemysław Polański, (przewodniczący) Wiesław Kracoń, Teresa Zieleń, Alicja Górowska, Jacek Fornagiel; Komisja Kultury, Oświaty i Wychowania – Paweł Bielak (przewodniczący), Urszula Wideł, Teresa Zieleń, Alicja Górowska, Piotr Stawiarski; Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Mariusz Wolski (przewodniczący), Wiesław Kracoń, Paweł Miłkowski, Piotr Stawiarski, Włodzimierz Dzięgiel; Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego – Urszula Wideł (przewodnicząca), Szymon Ćwik,  Paweł Rola, Włodzimierz Dzięgiel, Mieczysław Górka.

W sprawie zaproponowanej przez wójta Leszka Skowrona podwyżki zryczałtowanych miesięcznych diet dla sołtysów wszyscy byli jednomyślni. Argumenty o konieczności zrekompensowania inflacji i odniesienia diety do najniższej płacy okazały się przekonujące i stawki diet wzrosną o 70 procent. W przypadku sołectw do 500 mieszkańców wynosić będą teraz 1460,30 zł, w sołectwach o liczbie ludności od 501 do 1000 ustalono je na poziomie 1642,20 zł, zaś w sołectwach powyżej 1000 mieszkańców przyjęto kwotę 1824,10 zł.

Zgodnie z propozycją klubu „Postaw na szacunek” o 10 punktów procentowych wzrosła także wysokość diet radnych. W efekcie przewodniczący Rady będzie otrzymywał teraz 100 procent kwoty bazowej tj. 2147,31 zł miesięcznie, wiceprzewodniczące Rady dostaną 65 procent stawki bazowej tj. 1395,75 zł, zaś pozostali radni 50 procent czyli 1073,66 zł. Radni klubu „Jedność”, którzy zaproponowali pozostawienie stawek na dotychczasowych poziomie, głosowali przeciw podwyżce.