Przewodniczący

Rady Gminy Korzenna

33 – 322 KORZENNA

 

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

 

Korzenna, dnia 29.02.2024 rok

Nasz znak : ORG.0002.1.60.2024

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

 

uprzejmie zapraszam 

 na LX  sesję Rady Gminy Korzenna,

która odbędzie się w dniu 4 marca 2024 roku (tj. poniedziałek ) o godz. 1300

 

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Korzenna – sala posiedzeń z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LX sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 1 lutego 2024 roku.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.
 5. Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami.
 6. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Korzenna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na realizację „Gminnego programu wymiany pieców- nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na terenie Gminy Korzenna”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korzenna w 2024 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 1 – Korzenna”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 8 – Trzycierz”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 6 – Łęka/Koniuszowa”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 4 – Lipnica Wielka”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna „GMINA KORZENNA 1-ETAP we wsiach Łęka, Lipnica Wielka, Korzenna, Trzycierz i Mogilno”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korzenna gmina Korzenna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wojnarowa gmina Korzenna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Korzenna nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Koniuszowa gmina Korzenna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony osób doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Korzenna na lata 2021 – 2026.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu wspólnej realizacji partnerskiego projektu pn. „Małopolskie centra usług społecznych”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Cel polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej na terenie gminy Korzenna.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Korzenna za 2023 rok
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Korzenna na rok 2024.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Korzenna na rok 2024.
 26. Wolne wnioski i zapytania.
 27. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Szymon Semla

Materiały na LX sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna  w zakładce posiedzenia.