Przewodniczący

Rady Gminy Korzenna

33 – 322 KORZENNA

MIESZKAŃCY GMINY KORZENNA

Korzenna, dnia 29.03.2024 rok

Nasz znak : ORG.0002.1.61.2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

uprzejmie zapraszam

na uroczystą sesję Rady Gminy Korzenna,

LXI sesja odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 roku (piątek), o godz. 1300 w Dworze Muzycznym w Lipnicy Wielkiej.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie LXI sesji Rady Gminy Korzenna i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy Korzenna z dnia 1 lutego 2024 roku.

 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań własnych w okresie między sesjami.

 5. Informacja Rady Gminy o działalności między sesjami.

 6. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Korzenna na rok 2024.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korzenna.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Korzenna w zakresie rekompensaty strat poniesionych w produkcji roślinnej w dniach 19 lipca 2023 roku oraz 29 sierpnia 2023 roku, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego polegającego na gradobiciu”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na realizację „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korzenna”

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korzenna.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/706/2024 Rady Gminy Korzenna z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 6 – Łęka/Koniuszowa”.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/705/2024 Rady Gminy Korzenna z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 8 – Trzycierz”.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/704/2024 Rady Gminy Korzenna z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą plan „Nr 1 – Korzenna ”.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Korzenna.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Korzenna”.

 6. Podjęcie w sprawie nadania pośmiertnego Tytułu „Zasłużony dla Gminy Korzenna”.

 7. Wolne wnioski i zapytania.

 8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Szymon Semla

Materiały na LXI sesję Rady Gminy Korzenna znajdują się na stronie

www: https://portal.posiedzenia.pl/korzenna w zakładce posiedzenia.