Referat załatwiający sprawę
Referat Finansowo-Budżetowy, pokój  Nr  32 w godzinach pracy urzędu
nr tel.     0-18  4410-66-34
nr fax.    0-18 441-70-39
e-mail:  gmina@korzenna.pl
 

Formularz informacji
Pisemny formularz informacji można otrzymać w pokoju Nr 32 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną informację należy złożyć na dzienniku podawczym – sekretariat urzędu pokój Nr 5.
 

Wymagane dokumenty
Informacja o gruntach  w sprawie podatku  rolnego osób fizycznych.
 

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431;  z 1994 r. Nr 1 poz. 3;  z 1996 r. Nr 91 poz. 409;  z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i  Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681;  z 2001 r. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Nr 200 poz. 1680).
 

Tryb odwołania
Od decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Korzenna.
Odwołanie podlega opłacie skarbowej w kwocie 5,00 zł,  oraz  każdy załącznik do odwołania 0,50 zł.
 

Informacja
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania gruntu rolnego, wysokość podatku ulega zmianie poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. O zmianach należy informować tut. Urząd w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 

Wpłata podatku
Naliczony podatek rolny należy wpłacać w następujących terminach:
I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada, w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu, lub na konto Urzędu Gminy w BS Grybów Oddział Korzenna Nr 84 8797 1026 0020 0200 0071 0003 lub u inkasenta (sołtysa wsi) na terenie której położone jest gospodarstwo rolne.