Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Tytuł projektu: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.
Okres świadczenia usługi transportowej: 01.04.2021 r. – 31.01.2024 r.
Grantobiorca: Gmina Korzenna
Całkowity koszt zadania wg wniosku o dofinansowanie: 366 276,25 zł
Kwota dofinansowania wg wniosku o dofinansowanie: 366 276,25 zł (finansowana ze środków PFRON),
w tym dofinansowanie z UE: 308 697,62 zł
Wkład własny Gminy Korzenna: 0,00 zł


Gmina Korzenna realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Gmina Korzenna od 01.04.2021 r. będzie świadczyć bezpłatne usługi transportowe, polegające na pomocy w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd samochodem dostosowanym do przewożenia osób z niepełnosprawnościami i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego.


Usługa door-to-door kierowana jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Korzenna, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność, w szczególności osób: poruszających się na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, niewidomych, słabowidzących, starszych i innych. Korzystanie z usługi bezpłatnego transportu nie wymaga posiadania statusu osoby niepełnosprawnej. Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, mająca kłopoty w samodzielnym poruszaniu, może korzystać z usługi transportu wraz ze swoim opiekunem lub asystentem osoby z niepełnosprawnościami. Opiekun ma prawo do przejazdu bezpłatnego tylko w ramach usługi świadczonej dla użytkownika jak również dopuszcza się przejazd psa asystującego. Usługa transportowa door-to-door realizowana jest w godzinach pracy urzędu (pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:15-15:15). Zasięg terytorialny usługi transportowej door-to-door obejmuje: Miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, Gminę Korzenna, Gminę Chełmiec, Gminę Grybów. Maksymalna długość kursu (do miejsca docelowego i z powrotem) to ok. 60 km. Uczestnictwo w realizacji założeń projektu, w okresie jego trwania jest bezpłatne i dobrowolne.


Cel przejazdu powinien obejmować co najmniej kategorie związane z możliwymi usługami aktywnej integracji według poniższej listy:


CELE:


Aktywizacja społeczna

W tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. poprzez udział w zajęciach m.in. w Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubie Integracji Społecznej (KIS), dostęp do kultury (kino, teatr itp.), spotkania integracyjne.


Zawodowy

W tym m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.


Edukacyjny

W tym m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.


Zdrowotny

Jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych).


Zgłaszanie zamówień na usługę odbywa się osobiście w siedzibie UG, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej (zgodnej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz. U.2019 poz. 848) UG z zachowaniem odpowiedniej wielkości liter oraz kontrastu, z informacją zwrotną do użytkownika/użytkowniczki o skutecznym przesłaniu formularza; a także poprzez e-mail (door.to.door@korzenna.pl) lub telefonicznie (rozmowa, sms – 694 413 564) lub dostarczenie do UG formularza zgłoszeniowego, którego wzór jest dostępny poniżej oraz w siedzibie UG.

_______________________________________________________________________________Pliki do pobrania