POKL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Sprawozdanie końcowe: zobacz

 

Projekt „Fortuna kołem się toczy” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2011r.-31.03.2012 r.
przez Centrum Kultury w Korzennej z siedzibą 33-322 Korzenna 342.

 

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 16 mieszkańców Gminy Korzenna (9 kobiet i 7 mężczyzn) bezrobotnych lub rolników i domowników rolników, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w Ustawie o pomocy społecznej poprzez podniesienie ich kwalifikacji oraz atrakcyjności ich ofert skierowanych do potencjalnych pracodawców na rynku pracy do końca marca 2012 r.
Cele szczegółowe to:

wzrost kwalifikacji zawodowych 16 BO z terenu gminy Korzenna objętych wsparciem poprzez nabycie nowych umiejętności i uprawnień

zwiększenie aktywności zawodowej i mobilności do poszukiwania pracy 16 BO objętych wsparciem poprzez wskazanie nowych możliwości poszukiwania zatrudnienia

wzrost świadomości 16 BO objętych wsparciem w zakresie wagi ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w aspekcie poszukiwania pracy

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 16 mieszkańców/ek z terenu Gminy Korzenna w wieku aktywności zawodowej tj. 15-64 lat (w tym 9 kobiet; 7 mężczyzn)- bezrobotnych oraz rolników i domowników rolników,  których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w Ustawie o pomocy społecznej ponadto o niskich kwalifikacjach zawodowych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodu kolejno: bezrobocia, ubóstwa.

W ramach projektu zaproponowane zostaną następujące rodzaje wsparcia:

Kurs prawa jazdy:

kategoria „B” – 30 godzin szkoleniowych teorii i 30 godzin zegarowych praktyki,

kategoria „C” – 20 godzin szkoleniowych teorii i 30 godzin zegarowych praktyki (prawo jazdy kategorii „C” może wybrać osoba posiadająca prawo jazdy kategorii „B”),

kategoria C +E – 20 godzin szkoleniowych teorii i 25 godzin zegarowych praktyki (prawo jazdy kategorii „C +E” może wybrać osoba posiadająca prawo jazdy kategorii „C”),

Szkolenie z zakresu alternatywnych możliwości rozwoju na rynku pracy tj. pozyskiwanie dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz zakładania podmiotów ekonomii społecznej – 16 godzin szkoleniowych.

 

Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu znajdującym się w Centrum Kultury w Korzennej w dniach 10 – 28 październik 2011 r. od godziny 7.00 do 11.00.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Osoba do kontaktów: Monika Lach
tel. (18) 440-64-70, e-mail: ckkorzenna@interia.pl
 

Regulamin rekrutacji: zobacz

Karta zgłoszenia: pobierz

Oświadczenie: pobierz

Oświadczenie o grupie: pobierz

Deklaracja uczestnictwa: pobierz