Stowarzyszenie „Na śliwkowym szlaku” – opracowanie lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020

 

Aktualizacja LSR:

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) wynikającej z uwarunkowań jej wdrażania, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do LSR (wskaźniki realizacji LSR), procedur oceny i wyboru operacji oraz kryteriów wyboru operacji. Zmiany do wyżej wymienionych dokumentów prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszeniu na formularzu zmian LSR, telefonicznie: 14 68 44 549, 661 242 363 lub mailowo: biuro@nasliwkowymszlaku.pl do 23 maja 2016 r. do godz. 16.00.

FORMULARZ ZMIAN W LSR 2014-2020

 

Informacja dla beneficjentów news:

Informacje dla beneficjentów newsKryteria wyboru operacjiLSR_ŚliwkowySzlak_2014-2020Procedura dotycząca operacji własnych LGD Śliwkowy SzlakProcedura oceny i wyboru grantobiorcówProcedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie LSR 2014-2020

 

Harmonogram spotkań informacyjno – konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru Śliwkowego Szlaku w ramach przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020.Ankieta dla mieszkańców: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=4383b221&&b=e24c600b6&&c=1d72f4dc Ankieta dla przedsiębiorców i rolników:  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=98a33be4&&b=e24c600b6&&c=1d72f4dc Ankieta dla turystów:  https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=8a369f0b&&b=e24c600b6&&c=1d72f4dcZaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjneZaproszenie na spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli branży turystycznej i okołoturystycznej, przedsiębiorców, wytwórców i przetwórców produktów lokalnych, rolników oraz sadowników

Badanie ankietowe dotyczące Procedury monitorowania i ewaluacji LSR oraz Planu komunikacjihttps://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=23def2d8&&b=19b829adf&&c=1d72f4dc

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków StowarzyszeniaSpotkania informacyjno – konsultacyjne dla beneficjentów Aktualizacja LSR na lata 2014-2020, procedur oceny i wyboru operacji oraz kryteriów wyboru operacji – konsultacje społeczne