Osoby które złożyły deklarację w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach  projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie w ramach projektu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych na 2014 rok muszą złożyć  wniosek o udzielenie wsparcia w ramach projektu w terminie od  22  września 2014 roku do 30 września 2014r  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej

 

Wsparcie wypłacane będzie najwcześniej od momentu zawarcia umowy z Województwem Małopolskim i otrzymaniu środków. Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed podniesieniem wydatków na cel określony  w pkt. 1 lub jako refundacja  poniesionych i udokumentowanych fakturami na dofinansowanie  zakupu artykułów  edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności:

a. podręczniki wymagane według programu szkoły podstawowej, gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2014/2015,

             b. zeszyty, okładki, bloki techniczne i rysunkowe, papier kolorowy,

             c. przybory szkolne: piórniki, długopisy, farby, kredki, nożyczki, flamastry,

             d. elementy stroju gimnastycznego: buty sportowe tj. tenisówki, trampki, strój   gimnastyczny – po jednej sztuce dla ucznia,

             e. plecak lub tornister – 1 sztuka na ucznia.

w okresie kwalifikowalności  wydatków , tj  od dnia 10.07.2014r do dnia 31.10.2014r.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia dokumenty potwierdzające  spełnienie warunków do udzielenie wsparcia, w tym w szczególności:

a)     zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia danej szkoły , ze wskazaniem klasy do  której uczeń uczęszcza, a w przypadku dzieci do 24 roku życia pozostających na utrzymaniu zaświadczenie z uczelni, kolegium nauczycielskiego, szkoły policealnej lub pomaturalnej,

b)     zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

c)      dokument potwierdzający prawo do sprawowania opieki  w przypadku składania wniosku przez osobę inną niż rodzic,

d)     faktury w przypadku składania wniosku o pomoc w formie refundacji

e)     oświadczenie o zobowiązaniu do przedłożenia faktur w terminie 7 dni od daty  otrzymania decyzji administracyjnej, pod rygorem zwrotu wsparcia – w przypadku wniosków o wsparcie w formie pieniężnej przed poniesieniem wydatków,

f)      kserokopie dowodu osobistego wnioskodawcy.

 

Wnioski o wsparcie finansowe dostępne będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korzennej oraz na stronie internetowej www.korzenna.pl  po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wejściu w życie Uchwały Rady Gminy Korzenna.

 

Wniosek: pobierz