Referat załatwiający sprawę
Referat Finansowo-Budżetowy, pokój Nr 32 w godzinach pracy urzędu
nr tel.  0-18  440-66-34
nr fax. 0-18  441-70-39
e-mail:  gmina@korzenna.pl
 

Formularz deklaracji
Pisemny formularz deklaracji można otrzymać w pokoju Nr 32 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną deklarację należy złożyć na dzienniku podawczym – sekretariat urzędu pokój Nr 5.
 

Wymagane dokumenty
Deklaracja na podatek od nieruchomości.
 

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.
 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002 roku Dz.U.Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami)
Uchwała Nr XIX/111/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok, Uchwała Nr II/8/2002 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
 

Informacja
Deklarację na podatek od nieruchomości należy składać w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14-tu dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników o których mowa w ust. 6 i ust. 9 pkt. 1 korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy  o podatkach  i opłatach lokalnych.
 

Wpłata podatku:
Naliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu Gminy Korzenna za poszczególne miesiące w terminie do dnia 15-tego każdego miesiąca na konto w Banku Spółdzielczym w Grybowie Oddział Korzenna Nr 84 8797 1026 0020 0200 0071 0003