Referat załatwiający sprawę
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
Nr telefonu:                  018 4406622
Nr fax:                           018 4417039
e-mail:                          gmina@korzenna.pl
 

Formularz wniosku
Pisemny wniosek o wydanie aktu urodzenia można otrzymać w pokoju nr 4. Wypelniony i podpisany wniosek należy złożyć w pokoju nr 4 – USC.
 

Wymagane dokumenty
Akt urodzenia dziecka sporządza się na podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia.
Osoby zgłaszające urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawiają do wglądu:
< >Dowody osobiste rodziców dzieckaOdpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dzieckapanna    < >Dowód osobisty matki dzieckaOdpis skrócony urodzenia matki dziecka

osoba rozwiedziona lub pozastajaca w separacji< >Dowód osobisty matki dzieckaOdpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji

Odpis skrócony aktu zgonu męża
 

wdowa< >Dowody osobiste matki dzieckaInformacja
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce urodzenie dziecka. Urząd Stanu Cywilnego w Korzennej sporządza akty urodzeń dla dzieci urodzonych na terenie Gminy Korzenna.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są w kolejności :

Ojciec

Matka

Lekarz, położna

Inna osoba obecna przy porodzie
 

Opłata skarbowa
Sporządzenie aktu urodzenia oraz 3 odpisy skrócone z tego aktu są wolne od opłaty skarbowej.
Kolejne odpisy podlegają następującej opłacie skarbowej:
Wydanie skróconego odpisu aktu urodzenia                –  22 zł
Wydanie zupełnego odpisu aktu urodzenia                  –  33 zł
Podanie o wydanie odpisu z aktu urodzenia – wolne od opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy.
 

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie po zgłoszeniu urodzenia dziecka
 

Podstawa prawna
Art. 38-52 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 z późn. zm/