– Kierownik Referatu IZP

Kierowanie pracą referatu IZPZarządzenie zadaniami w ramach realizacji inwestycji własnych i remontówRealizacja zadań inwestycyjnych i remontowychOrganizacja i realizacja procedur udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnychPrzygotowywanie SIWZ, ogłoszeń i umów w prowadzonych postępowaniach przetargowych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy

mgr Marcin Zwolenik – Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowychObsługa wodociągu gminnego w zakresie eksploatacji i rozbudowyWydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowejUzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie wodociąguUdział w komisjach przetargowychPrzygotowywanie dokumentacji merytorycznej do udzielenia zamówienia publicznego

mgr inż. Krystian Górka – Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg gminnych 

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowychUtrzymanie i modernizacja dróg gminnychEwidencja dróg gminnych i mostówPrzeglądy gwarancyjne zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowychUdział w komisjach przetargowychPrzygotowywanie dokumentacji merytorycznej do udzielenia zamówienia publicznego

mgr inż. Aneta Iljuczonek – Podinspektor ds. wodno-kanalizacyjnych

Przygotowywanie i podpisywanie umów z mieszkańcami gminy o zapoatrzenie w wodę i odbiór ściekówWydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomści do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnejSporządzanie sprawozdań dot. gospodarki wodno-ściekowej

inż. Witold Krok – Podinspektor ds. inwestycji

Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowychPrzeglądy gwarancyjne zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowychUdział w komisjach przetargowychPrzygotowywanie dokumentacji merytorycznej do udzielenia zamówienia publicznego

Andrzej Ząber – Inspektor ds. dróg gminnych i przeglądów technicznych obiektów budowlanych 

Uzgadnianie lokalizacji obiektu budowlanego w stosunku do drogi gminnejWydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla wykonania robót budowlanychWydawania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym  obiektu budowlanego  lub urządzeń nie związanych z gospodarka drogową lub  ruchem drogowymOdbiór wykonanych robót budowlanych, obiektów i urządzeń prowadzonych i  zlokalizowanych w pasie drogowymKontrola uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeńWydawanie oświadczeń o dostępie do drogi  gminnejPrzeglądy stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez UG KorzennaProwadzenie dokumentacji związanej z ruchem budowlanym na terenie Gminy KorzennaProwadzenie spraw związanych z komunikacją i transportem lokalnym

Aleksander Koczanowicz – Konserwator dróg gminnych

Utrzymanie i bieżąca konserwacja dróg gminnych, mostów, przepustów i znaków drogowychUsuwanie awarii na drogachKontrola robót i dostaw materiałów drogowychKoordynacja i kontrola akcji zimowego utrzymania dróg gminnychWspółpraca przy rozpatrywaniu wniosków mieszkańców dotyczących utrzymania drógPrzygotowywanie dokumentacji merytorycznej do udzielenia zamówienia publicznego (obmiary, składanie zapotrzebowania na materiały drogowe)Rozliczenie środków w dyspozycji Rad Sołeckich