Referat załatwiający sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego,  pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
nr telefonu: 0-18 4406622
nr fax:           0-18 4417039                                                         
e-mail:         gmina@korzenna.pl   
              

Formularz wniosku.
Pisemny wniosek o wydanie aktu małżeństwa można otrzymać w pokoju nr 4 lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w pokoju nr 4 – USC
 

Wymagane dokumenty:
Na miesiąc przed planowanym zawarciem małżeństwa należy przedłożyć w USC następujące dokumenty :

panna, kawaler< >Dowód osobisty do wgląduOdpis skrócony aktu urodzenia /dotyczy osób urodzonych poza Gminą Korzenna/

osoba rozwiedziona< >Dowód osobisty do wgląduOdpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka

Dokumenty te winne być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

wdowa, wdowiec< >Dowód osobisty do wgląduOdpis skrócony aktu małżeństwacudzoziemiec< >PaszportOdpis skrócony aktu urodzeniaZaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ zamieszkania cudzoziemcaInformacja
Związek małżeński mogą zawierać osoby, które ukończyły 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
 

Termin załatwienia sprawy
Po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 

Opłaty

Od sporządzenia aktu małżeństwa opłata skarbowa wynosi 84 zł. Po sporzadzeniu aktu trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa są wolne od opłaty skarbowej, za kazdy kolejny odpis skrócony aktu małżeństwa opłata wynosi 22 zł, odpis zupełny 33 zł.

Podanie o wydanie odpisów z aktu małżeństwa – wolne od opłaty.

Opłatę skarbową wpłaca sie na kwit w kasie Urzędu Gminy.
 

Podstawa prawna:
Art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn.  zm./
Art. 53-62 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 z póź. zm/