Referat załatwiający sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
nr telefonu:     0-18 4406622
nr fax:               0-18 4417039
e-mail:             gmina@korzenna.pl
 

Formularz wniosku.
Pisemny wniosek o wydanie aktu małżeństwa można otrzymać w pokoju nr 4 lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w pokoju nr 4 – USC
 

Wymagane dokumenty
Przyszli małżonkowie składają na piśmie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.
Ponadto przedkładają:

panna, kawaler< >Dowód osobisty do wgląduOdpis skrócony aktu urodzenia /dotyczy osób urodzonych poza Gminą Korzenna/

osoba rozwiedziona< >Dowód osobisty do wgląduOdpis skrócony aktu urodzeniaOdpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka

Zaświadczenie to winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 

wdowa, wdowiec< >Dowód osobisty do wgląduOdpis skrócony aktu małżeństwacudzoziemiec< >PaszportOdpis skrócony aktu urodzeniaZaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju zamieszkania cudzoziemca.Informacja
Związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić kobiecie na zawarcie małżeństwa, która ukończyła 16 lat.
 

Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje się niezwłocznie po złożeniu dokumentów i wniesieniu wymaganej opłaty skarbowej. Zaświadczenie to ważne jest 3 miesiące od daty wydania.
Duchowny przekazuje 1 egzemplarz zaświadczenia do Urzędu Stanu Cywilnego według miejsca zawarcia małżeństwa w terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa. Przedłożone zaświadczenie stanowi podstawę sporządzenia aktu małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany Kierownik USC odmówi sporządzenia wymienionego aktu.
 

Opłata skarbowa
Za sporządzenie aktu małżeństwa opłata skarbowa wynosi 84 zł. Po sporządzeniu aktu małżeństwa 3 odpisy skrócone aktu małżeństwa są wolne od opłaty skarbowej,  za każdy kolejny odpis skrócony aktu opłata wynosi 22 zł, odpis zupełny 33 zł.
 

Podstawa prawna
Art. 1–15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm./
Art. 53 – 62 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 z późn. zm./