Referat załatwiający sprawę
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
nr telefonu:                       0-18 4406622
nr fax:                                0-18 4417039
e-mail:                              gmina@korzenna.pl
 

Formularz wniosku
Pisemny wniosek w sprawie zmiany imion lub nazwisk można otrzymać w pokoju nr 4 lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w pokoju nr 4 – USC
 

Wymagane dokumenty
< >PodanieDowód osobisty do wgląduOdpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcyW przypadku zmiany imion lub nazwisk małoletnich dzieci rodzice przedkładają odpisy zupełne ich aktów urodzenia

Inne dokumenty uzasadniające zmianę
 

Opłata skarbowa
< >Podanie – wolne od opłaty skarbowej.Za każdy załącznik – wolne od opłaty skarbowej.Decyzja – 37 zł.Tryb odwołania
Od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Małopolskiego w ciągu 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 

Informacja
Zmiana imienia i nazwiska następuje na wniosek obywatela polskiego, posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.
Wniosek o zmianę nazwiska podlega rozpatrzeniu jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. Sprawę tą każdy załatwia osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu stałego zamieszkania.
Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą zmianę nazwiska i imienia załatwiają wyłącznie za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych