Modernizacja i wyposażenie obiektów Centrum Kultury w Korzennej.

LIPNICZANIE – modernizacja i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Diable skały furtką do rozwoju lokalnego – promocja zasobów krajobrazowych i kulturowych Gminy Korzenna.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mogilnie.

Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Korzennej w ramach programu Orlik 2012.

Remont wraz z modernizacją stadionu sportowego w miejscowości Wojnarowa w ramach programu ORLIK PLUS.

Udział dzieci, młodzieży i ich rodzin w życiu kulturalnym Gminy.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej – cz. I.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej – cz. II.

Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych dla rodzin z terenu Gminy.

Działalność informacyjno – edukacyjna skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zwiększenie mobilności mieszkańców wsi zainteresowanych podjęciem dodatkowej działalności w formie prowadzenia gospodarstw agroturystycznych.

Gry i zabawy ogólnorozwojowe poprzedzone stworzeniem bezpiecznych i rozwojowych palców zabaw i wyposażeniem ich w urządzenia sportowo – rekreacyjne.

Historia drogą do integracji międzypokoleniowej.

Zapewnienie stałej opieki nad osobami dysfunkcyjnymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Korzenna.

Zorganizowanie pomocy dla osób i rodzin we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.Szkolenie dla lokalnych liderów: „Zarządzanie projektami unijnymi. Program LEADER”.

Wsparcie szkoleniowe dla mieszkańców gminy korzenna z zakresu: lokalna grupa działania – zasady funkcjonowania, rola rady decyzyjnej, przygotowanie przykładowego projektu o dofinansowanie w ramach osi iv prow 2007-2013, zasady wyboru projektów do dofinansowania, lokalna strategia rozwoju

Warsztaty dziennikarskie dla młodych liderów z terenu Gminy Korzenna.

Alternatywa dla niszczących form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży obejmująca zorganizowanie warsztatów muzycznych zakończonych budową partnerstwa służącego integracji społecznej młodych członków społeczności samorządowej.

Udział dzieci, młodzieży i ich rodzin w życiu kulturalnym gminy poprzez powrót do tradycji – warsztaty ginących umiejętności

Udział dzieci, młodzieży i ich rodzin w życiu kulturalnym gminy poprzez warsztaty muzyczne – doskonalenie nauki gry na instrumentach

„Budowa Centrum społeczno-kulturalnego przy Ośrodku Zdrowia w Korzennej”

„Krok po kroku, na przedszkole czas w tym roku!”

„Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach: Koniuszowa, Korzenna, Siedlce, Trzycierz”

„Budowa sali gimnastycznej oraz boisk sportowych przy Zespole Szkół w Siedlcach”

„Moje boisko – ORLIK 2012”

Budowa parkingu wraz z chodnikiem w obrębie Zespołu Szkół w Korzennej

Remont placów parkingowych w miejscowości Mogilno

Budowa placów parkingowych w Wojnarowej oraz oświetlenia ulicznego w Niecwi

Termomodernizacja i wymiana systemu c.o. oraz c.w.u. w 5 budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Korzenna

informacje o projekciezdjęcia II kwartał 2011zdjęcia III kwartał 2011

Nowe dzieło w starych ramach. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowo-dworskiego w Korzennej – Etap I

informacje o projekciezdjęcia IV kwartał 2011zdjęcia I-II kwartał 2012zdjęcia III-IV kwartał 2012poprzednie informacje o projekcie

Nowosądecka Akademia Samorządowa

Unia, przedszkole i ja!

Organizacja aktywnego trybu życia poprzez remont i udostępnienie boiska sportowego w miejscowości Wojnarowainformacje o projekcie

Budowa miejsca rekreacji – placu zabaw w miejscowości Wojnarowainformacje o projekcie

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Korzennainformacja o projekciezdjęcia II kwartał 2011zdjęcia III kwartał 2011zdjęcia IV kwartał 2011zdjęcia I kwartał 2012zdjęcia II kwartał 2012zdjęcia III kwartał 2012zdjęcia IV kwartał 2012zdjęcia I kwartał 2013zdjęcia II kwartał 2013zdjęcia III kwartał 2013zdjęcia IV kwartał 2013zdjęcia I kwartał 2014

Indywidualizacja procesu nauczania w zakresie niwelowania trudności w przyswajaniu programu uczniów klas od I-III szkół podstawowych w Gminie Korzennainformacja o projekciezdjęcia Janczowazdjęcia Jasiennazdjęcia Koniuszowazdjęcia Korzenna cz.. 1zdjęcia Korzenna cz..2zdjęcia Łękazdjęcia Lipnica Wielkazdjęcia Łyczana cz. 1zdjęcia Łyczana cz. 2zdjęcia Miłkowazdjęcia Mogilno cz. 1zdjęcia Mogilno cz. 2zdjęcia Mogilno cz. 3zdjęcia Posadowa Mogilskazdjęcia Siedlce cz. 1zdjęcia Siedlce cz. 2zdjęcia Trzycierzzdjęcia Wojnarowazdjęcia IV kwartał

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Korzenna dla miejscowości Wojnarowa, Korzenna i Trzycierz oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Wojnarowa – sieci rozdzielcze etap I.1 i IIinformacje o projekcie

Budowa podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenach wsi Wojnarowa, Niecew, Korzenna, Trzycierzinformacje o projekciezdjęcia III kwartał 2013zdjęcia IV kwartał 2013zdjęcia tablicy informacyjnej

Budowa amfiteatru w miejscowości Korzennainformacje o projekcie Odnowa centrum wsi Mogilno poprzez budowę placu zabaw i budowę chodnikainformacje o projekcie Remont boiska sportowego oraz remont i budowa chodnika w miejscowości Siedlceinformacje o projekcie Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Mogilnieinformacje o projekcie

Remont boiska sportowego w miejscowości Posadowa Mogilskainformacja o projekcie

Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej Gminy Korzennainformacja o projekcie zdjęcia Z.S. w Lipnicy Wielkiejzdjęcia Sz.P. w Trzycierzuzdjęcia Sz.P. w Posadowej Mogilskiej

Budowa sceny widowiskowej w miejscowości Miłkowainformacja o projekcie

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korzennainformacja o projekcie

Rozbudowa sieci wodociągowej dla Gminy Korzennainformacje o projekcie

Budowa zbiornika wody pitnej dla sieci wodociągowej Gminy Korzenna oraz remont sieci wodociągowej w miejscowości Koniuszowa Łękainformacje o projekcie

Budowa targowiska stałego w miejscowości Korzennainformacja o projekcie

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Korzennainformacja o projekcie

Centra Aktywnego Wypoczynku w trasy Biegowo-Roweroweinformacja o projekcie

PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowejinformacje o projekcie

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Korzennainformacje o projekcie

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Korzennainformacje o projekcie

Remont bieżni prostej i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mogilnie oraz remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Korzennejinformacje o projekcie

Budowa miasteczka ruchu drogowego (rowerowego) w miejscowości Korzenna

informacje o projekcie

Zakup wyposażenia dla amfiteatru  w Korzennej celem poprawy jego  funkcjonalności

– informacje o projekcieRemont i modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wojnarowej w ramach projektu „Małopolskie Boiska” – informacje o projekcieZakup pomocy dydaktycznych, w ramch rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” 2017– informacje o projekcieZakup pomocy dydaktycznych, w ramch rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” 2018– informacje o projekcie

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Janczowa, Korzenna, Lipnica Wielka, Siedlce, Trzycierz (wariant rozszerzony)

 informacje o projekcie

Zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 informacje o projekcie

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Korzenna

– informacje o projekcie

Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę Pumptracku z elementami Skateparku w miejscowości Wojnarowa– informacje o projekcie„Aktywizacja mieszkańców obszarów rewitalizacji, w tym szczególenie dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez rozbudowę instniejących budynków szkół podstawowych w Jasiennej i Posadowej Mogilskiej o infrastrukturę sportową” informacje o projekcie„Utworzenie klubu Senior+ w Gminie Korzenna”informacje o projekcie„Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejsowościach Łyczana, Mogilno, Wojnarowa (wariant rozszerzony)”– informacje o projekcieZ tradycją w nowoczesność – Muzyczny dwór w Lipnicy Wielkiej– informacja o projekcie

Modernizacja 4 boisk piłkarskich w miejscowościach Korzenna, Mogilno, Siedlce i Wojnarowa oraz rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza szatniowo-saitarnego w Wojnarowej– informacja o projekcie

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni i zasilaniem elektrycznym oraz rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Korzenna– informacje o projekcie

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korzenna– informacje o projekcie

Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty– informacje o projekcie

Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Gminie Korzenna informacje o projekcie

„Podwyższenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Korzenna” informacje o projekcie

Przebudowa drogi gminnej nr 291250K w miejsowościach Korzenna, Posadowa Mogilska, MogilnoPrzebudowa dróg gminnych nr 291312K, 291092K, 291171K, w miejscowościach Lipnica Wielka, Miłkowa, ŁyczanaPrzebudowa dróg gminnych nr 291113K, 291276K, 291377K, w miejscowościach Korzenna, Wojnarowa, TrzycierzRozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni i zasilaniem elektrycznym oraz rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Korzenna

Odkrywam Małopolskę– informacje o projekcie 

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korzenna na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe” informacje o projekcie„Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Bukowcu/ wielofunkcyjne boisko sportowe ”– informacja o projekcie„Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP Jasienna ”– informacja o projekcie„Budowa tężni solankowej w miejscowości Korzenna ”– informacja o projekcie„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łęce”– informacja o projekcie„Budowa krytej pływalni wraz z zapleczem techniczno-szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Korzennej”– informacja o projekcie

  • Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego w Gminie Korzenna.
    -informacje o projekcie