Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz Ustawą z 9 października 2015r. o rewitalizacji, rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.

Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne, do których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski poziom kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym oraz kulturalnym. Co więcej obszar zdegradowany cechuje się co najmniej jednym negatywnym zjawiskiem ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Obszar rewitalizacji stanowi element obszaru zdegradowanego. Cechuje się on szczególną koncentracją negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz gospodarczej lub środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Ponadto obszar rewitalizacji ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Według Ustawy obszar rewitalizacyjny nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta.

 

 

 

Szczegółwe informacje:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KORZENNA z dnia 24 czerwca 2016 r. – KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały Rady Gminy Korzenna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KORZENNA z dnia 24 czerwca 2016 r. – KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR PF.0050.128.2016 WÓJTA GMINY KORZENNA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy KorzennaRaport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacjiUchwała nr XIX/184/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu RewitalizacjiUchwała nr XIX/185/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjiObwieszczenie Wójta Gminy Korzenna w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu RewitalizacjiOgłoszenie Wójta Gminy Korzenna w sprawie konsultacji społecznych projektu GPROgłoszenie Wójta Gminy Korzenna w sprawie naboru członków do komitetu rewitalizacji w Gminie KorzennaZarządzenie Wóta Gminy Korzenna w sprawie powołania Komitetu RewitalizacjiRaport z konsultacji społecznych projektu GPRKonsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/185/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjiRaport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/185/2016 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.