Wójt Gminy Korzenna informuje, że od 1 lipca 2013 na terenie Gminy Korzenna obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem z poboczy dróg według ustalonych tras. Selektywnie zebrane odpady można również oddać w utworzonym punkcie, przy Urzędzie Gminy Korzenna, czynnym w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 800 do 1400 zgodnie z określonymi zasadami odbioru. W ramach opłaty mieszkańcy otrzymają od sołtysów worki na poszczególne rodzaje odpadów wraz z kodami kreskowymi. Kody kreskowe należy naklejać na otrzymanych worka. Opłaty za odbiór odpadów należy samodzielnie dokonać, zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji u Sołtysa  na rachunek bankowy.

 

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Korzenna – tel. 18 440 66 35,

na stronie internetowej www.korzenna.pl lub u Sołtysa Wsi

 

Informacja odnośnie obowiązujących stawek za odpady komunalne od 01.01.2023 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Harmonogram wywozu odpadów 2023

Kalendarz 2023 część wschodnia

Kalendarz 2023 część zachodnia

Kalendarz 2023 obie części

 

Harmonogram wywozu odpadów – 2022

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2022

Kalendarz wywozu odpadów (obie części) 2022

Trasy wywozu odpadów komunalnych w Gminie Korzenna – 2022 rok część wschodnia

Trasy wywozu odpadów komunalnych w Gminie Korzenna – 2022 rok część zachodnia

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korzenna

Metoda ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Korzenna

Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, od włascicieli nieruchomości na terenie Gminy Korzenna

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korzenna

Miejsca zagospodarowania odpadów

Informacje dotyczące utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Korzenna

Uchwała w sprawie zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika

Usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczych

Informacja dotycząca odpadów komunalnych

 

 Nr rachunku bankowego Gminy Korzenna do wpłat za odpady komunalne ( śmieci)

04 8797 1026 0020 0200 0071 0182

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Korzenna dostępne na

BIP (kliknij tutaj) 

 

Zapobieganie powstawania odpadów:

http://ekoszyk.mos.gov.pl/

http://naszesmieci.mos.gov.pl/