Referat załatwiający sprawę Referat Oświaty, pok. Nr 003 w godzinach pracy Urzędu. nr tel: (0-18) 440-66-22 e-mail: oswiata@korzenna.iap.pl  Formularz wniosku: Pisemny wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w pokoju Nr 003 lub na dzienniku podawczym.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracownikówFORMULARZ POMOC DE MINIMISoświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemiioświadczenie rzemieślnikaOświadczenie_o_otrzymanej_pomocy

  

Wymagane dokumenty: Do wniosku należy dołączyć kopie:dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.  Termin składania wniosków: Pracodawca składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.  Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.  Tryb odwołania: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Korzenna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej.  Informacje: Podstawa prawna : ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami/    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania /Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późniejszymi zmianami/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu /Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz.988 z późniejszymi zmianami/ O zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, pracodawca zawiadamia wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. Wzór zawiadomienia.